PRIVACYVERKLARING

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.

Onderstaande privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door EMOCARE en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt.


Privacyverklaring EMOCARE

Persoonsgegevens die worden verwerkt
EMOCARE verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
EMOCARE maakt een cliëntendossier aan waarin gegevens verwerkt worden voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom EMOCARE gegevens nodig heeft
EMOCARE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Hoe lang EMOCARE gegevens bewaart
EMOCARE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen met anderen
EMOCARE deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EMOCARE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@emocare.nl EMOCARE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
EMOCARE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@emocare.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met EMOCARE kunt u ons als volgt bereiken:

Pomme Termond
Telefoon: 06-47568100
Email: info@emocare.nl